Sūdzību politika

Sūdzību politika


 • Pretenzijas var iesniegt tikai par precēm, kas ir iegādātas no Pārdevēja un ir Pircēja īpašums.
 • Ja īpašumtiesības vēl nav pārgājušas no Pārdevēja uz Pircēju, Pircējs saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem prasību apmierina tikai pēc pilnīgas samaksas saskaņā ar Civillikuma 151. pantu.
 • Ja pircējs ir patērētājs - fiziska persona, piedāvātajai precei ir 24 mēnešu garantija, ja vien pie preces nav norādīts citādi, un uz to attiecas Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Civillikums.
 • Ja pircējs nav patērētājs, piemēro Komerclikuma noteikumus.
 • Garantijas termiņš sākas dienā, kad preces piegādātas pircējam.
 • Pircēja pienākums ir iesniegt pretenziju Pārdevējam nekavējoties pēc defekta atklāšanas.
 • Atbildība par defektiem neattiecas uz defektiem, kas radušies turpmākas lietošanas rezultātā:
 • pircēja izraisīti mehāniski bojājumi,
 • nepareiza apiešanās ar produktu citādi, nekā norādīts lietošanas instrukcijā,
 • preču izmantošana apstākļos, kas neatbilst preču dabiskajai videi,
 • preču lietošana pretēji dokumentācijā, vispārējos principos, tehniskajos standartos vai drošības noteikumos noteiktajiem nosacījumiem vai citi garantijas pārkāpumi.
 • No atbildības par defektiem ir izslēgti arī dabas katastrofu izraisīti defekti.
 • Atbildība par defektiem neattiecas arī uz preču (vai to daļu) normālu nolietojumu, kas radies preču lietošanas rezultātā. Tāpēc preces īsāku kalpošanas laiku nevar uzskatīt par defektu, un to nevar pieprasīt.
 • Reklamējamās preces ir jānosūta uz mūsu adresi (bez kurjerpasta) vai jāpiegādā personīgi uz kontaktadresi. Precēm jābūt pienācīgi iepakotām, lai transportēšanas laikā tās netiktu bojātas. Precēm jāpievieno pirkumu apliecinoša dokumenta (rēķina) kopija un iesakām pievienot aizpildītu sūdzības veidlapu. Sūdzības jāsūta tikai rakstiski (pa pastu) vai personīgi (ne pa e-pastu).

Sūdzības veidlapa


 • Pārdevējs apstiprinās pretenzijas saņemšanu un izsniegs Pircējam apstiprinājumu par pretenziju piemērotā formā. Par pretenzijas datumu tiek uzskatīts datums, kad Pārdevējs to ir saņēmis. Ja apstiprinājumu nevar izsniegt nekavējoties, tas ir jāizsniedz bez liekas kavēšanās, bet vēlākais kopā ar pierādījumu par pretenzijas nokārtošanu. Sūdzības apstiprinājumu nosūta rakstiski.
 • Pārdevēja pienākums ir atrisināt sūdzību 30 dienu laikā no tās iesniegšanas dienas. Tomēr sūdzības izskatīšana nedrīkst ilgt ilgāk kā 30 dienas no sūdzības iesniegšanas dienas. Pēc 30 dienu termiņa beigām, kas noteikts sūdzības izskatīšanai, pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma, un viņam tiks atmaksāta pilna summa par preci vai arī ir tiesības apmainīt preci pret jaunu.
 • Pircēja tiesības, iesniedzot pretenziju:
 • Ja defekts ir novēršams, Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai tas tiktu novērsts bez maksas, pienācīgi un savlaicīgi. Par defekta novēršanas metodi lemj pārdevējs. Pircējs var prasīt, lai defektīvais priekšmets tā vietā, lai to labotu, tiktu nomainīts pret bez defektiem, ar nosacījumu, ka tas pārdevējam nerada nesamērīgas izmaksas attiecībā pret preces cenu vai defekta nopietnību,
 • neatgriezeniska defekta gadījumā, kas neļauj pienācīgi izmantot preci paredzētajam mērķim, pircējam ir tiesības vai nu nomainīt preci, vai atteikties no pirkuma līguma (atmaksāt naudu).
 • Sūdzība tiek uzskatīta par nokārtotu, ja sūdzības procedūra ir pabeigta, nododot preces, par kurām iesniegta sūdzība, tās aizstājot vai atmaksājot preču pirkuma cenu, rakstiski aicinot pieņemt izpildi vai pamatoti atsakoties.
 • Preču nebojātība jāpārbauda pēc preču saņemšanas, jo preces var būt bojātas pārvadāšanas laikā, tāpēc pircējiem ieteicams izpakot preces un pārbaudīt tās pārvadātāja klātbūtnē. Ar savu parakstu kurjeram jūs apliecināt, ka iepakojums nav bojāts.
 • Šie atgriešanas noteikumi un nosacījumi ir neatņemama vispārējo noteikumu un nosacījumu daļa, un pārdevējs patur tiesības tos jebkurā laikā mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma pircējam.

Procedūra:


 • Pēc veidlapas aizpildīšanas bojātās preces jānosūta uz mūsu adresi, kas norādīta šīs vietnes kontaktu sadaļā. Preces, kas nosūtītas ar pakaļkravas sūtījumu, netiks saņemtas.
 • Pēc bojātās preces pārbaudes mēs izskatīsim pretenziju saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 

AIZPILDIET SŪDZĪBAS VEIDLAPU

 

Alternatīva strīdu izšķiršana (ADR)

 

 1. gada 1. februārī stājās spēkā Likums Nr. 391/2015 Coll. par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un par grozījumiem un papildinājumiem dažos likumos. Šā likuma mērķis ir radīt patērētājiem jaunu iespēju atrisināt strīdu ar pārdevēju ātri, efektīvi, mazāk formāli un, galvenais, bez maksas vai ar minimālām izmaksām.

Kas izšķir patērētāju strīdus?

Sarakstā iekļauto struktūru tīkls, kurā patērētāji var vērsties, ja viņiem rodas problēmas ar pārdevēju saistībā ar iegādāto produktu vai pakalpojumu. Šīs struktūras strīdu risina ārpustiesas ceļā, process ir mazāk formāls, taču tām ir jāievēro likumā noteiktā procedūra.


Procedūra


Ja patērētājs nav apmierināts ar to, kā pārdevējs ir izskatījis sūdzību, vai uzskata, ka pārdevējs ir pārkāpis viņa tiesības, viņš var sazināties ar pārdevēju un pieprasīt kompensāciju. Ja pārdevējs neatbild uz šo pieprasījumu 30 dienu laikā no nosūtīšanas dienas vai atbild noliedzoši, patērētājs var vērsties kompetentajā iestādē ar lūgumu uzsākt ADR.

Pēc sūdzības saņemšanas iestāde pārbauda tās pamatotību un lemj, vai uzsākt ADR. Pamatojoties uz noteikumos izklāstītajiem iemesliem, iestāde var noraidīt sūdzību, par ko tā informē patērētāju.

Pēc ADR uzsākšanas struktūra sazinās gan ar pārdevēju, gan pircēju, lai mēģinātu atrisināt strīdu. Strīds jāatrisina 90 dienu laikā, bet sarežģītāku strīdu gadījumā šo termiņu var pagarināt.


ADR izbeigšana


ADR mērķis ir rast strīdā iesaistītajām pusēm kompromisa risinājumu un panākt vienošanos.

Tomēr, ja pusēm neizdodas panākt vienošanos un ir acīmredzams patērētāja tiesību pārkāpums, iestāde sagatavo atzinumu, kurā izskaidro patērētāja tiesības, un šis atzinums var kalpot kā priekšlikums tiesvedībai tiesā.