Kaebuste poliitika

Kaebuste poliitika


 • Vaid müüjalt ostetud kaupu, mis on ostja omandis, võib nõuda.
 • Kui omandiõigus ei ole veel Müüjalt Ostjale üle läinud, peab Ostja vastavalt kehtivatele õigusaktidele tasuma nõude alles pärast täielikku tasumist vastavalt tsiviilseadustiku § 151.
 • Kui ostja on tarbija - füüsiline isik, on pakutavale kaubale 24 kuu garantii, kui kaubas ei ole märgitud teisiti, ning selle suhtes kohaldatakse tarbijakaitseseadust ja tsiviilseadustikku.
 • Kui ostja ei ole tarbija, kohaldatakse äriseadustiku sätteid.
 • Garantiiaeg algab kauba ostjale üleandmise kuupäevast.
 • Ostja on kohustatud esitama Müüjale pretensiooni kohe pärast puuduse avastamist.
 • Vastutus puuduste eest ei laiene hilisemast kasutamisest põhjustatud puudustele:
 • ostja poolt põhjustatud mehaanilised kahjustused,
 • toote ebaõige käsitsemine muul viisil kui kasutusjuhendis kirjeldatud,
 • kauba kasutamine tingimustes, mis ei vasta kauba looduslikule keskkonnale,
 • kauba kasutamine vastupidiselt dokumentides, üldpõhimõtetes, tehnilistes standardites või ohutuseeskirjades sätestatud tingimustele või muu garantii rikkumine.
 • Ka loodusõnnetustest põhjustatud puudused on puuduste eest vastutuse alt välja jäetud.
 • Vastutus puuduste eest välistab ka kauba (või selle osade) tavapärase kulumise, mis on tingitud kauba kasutamisest. Seega ei saa toote lühemat kasutusiga pidada defektiks ja seda ei saa nõuda.
 • Reklameeritud kaubad tuleb saata meie aadressile (mitte järelmaksuga) või toimetada isiklikult kontaktaadressile. Kaup peab olema nõuetekohaselt pakitud, et vältida kahjustusi transpordi ajal. Kaubale tuleb lisada ostutõendi (arve) koopia ja soovitame lisada täidetud kaebuse vorm. Pretensioonid tuleb saata ainult kirjalikult (posti teel) või isiklikult (mitte e-posti teel).

Kaebuse vorm


 • Müüja kinnitab nõude kättesaamist ja väljastab ostjale sobival kujul kinnituse nõude kohta. Nõude esitamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, mil müüja on selle kätte saanud. Kui kinnitust ei saa koheselt kätte toimetada, tuleb see toimetada viivitamata, kuid hiljemalt koos tõendiga kaebuse lahendamise kohta. Kinnitus kaebuse kohta saadetakse kirjalikult.
 • Müüja on kohustatud kaebuse lahendama 30 päeva jooksul alates selle esitamise kuupäevast. Kaebuse menetlemine ei tohi siiski võtta kauem aega kui 30 päeva alates kaebuse esitamise kuupäevast. Pärast kaebuse menetlemise 30-päevase tähtaja möödumist on ostjal õigus ostulepingust taganeda ja talle tagastatakse kauba eest makstud summa täies ulatuses või tal on õigus vahetada kaup uue vastu.
 • Ostja õigused nõude esitamisel:
 • Parandatava puuduse korral on ostjal õigus lasta see tasuta, nõuetekohaselt ja õigeaegselt kõrvaldada. Müüja otsustab puuduse kõrvaldamise meetodi üle. Ostja võib nõuda, et defektiga asi asendatakse parandamise asemel veatu asjaga, tingimusel, et see ei too müüjale kaasa ebaproportsionaalseid kulusid võrreldes kauba hinna või defekti raskusastmega,
 • parandamatu puuduse korral, mis takistab toote nõuetekohast kasutamist selle ettenähtud otstarbel, on ostjal õigus toode kas asendada või taganeda ostulepingust (tagastamine).
 • Kaebus loetakse lahendatuks, kui kaebuse menetlemine on lõpetatud kaebuse esemeks oleva kauba üleandmisega, selle asendamisega või kauba ostuhinna tagastamisega, kirjaliku üleskutsega võtta vastu kaup või põhjendatud keeldumisega.
 • Kauba mittekahjustumist tuleb kontrollida kauba kättesaamisel, kuna kaup võib olla transpordil kahjustatud, soovitatakse ostjatel kaup lahti pakkida ja seda vedaja juuresolekul kontrollida. Kullerile antud allkirjaga kinnitate, et pakend on kahjustamata.
 • Käesolevad tagastamistingimused on üldtingimuste lahutamatu osa ja müüja jätab endale õiguse neid igal ajal ilma ostjat eelnevalt teavitamata muuta.

Menetlus:


 • Pärast vormi täitmist tuleb kahjustatud kaubad saata meie aadressile, mis on loetletud käesoleva veebisaidi kontaktide rubriigis. Järelmaksuga saadetud kaupu ei võeta vastu.
 • Pärast defektse kauba läbivaatamist menetleme reklamatsiooni vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 

TÄITKE KAEBUSE VORM

 

Alternatiivne vaidluste lahendamine (ADR)

 

 1. veebruaril 2016 jõustus seadus nr 391/2015 Coll. tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise ning teatavate seaduste muutmise ja täiendamise kohta. Selle seaduse eesmärk on luua tarbijatele uus võimalus lahendada oma vaidlus müüjaga kiiresti, tõhusalt, vähem formaalselt ja eelkõige tasuta või minimaalsete kuludega.

Kes lahendab tarbijavaidlusi?

Loetletud üksuste võrgustik, kuhu tarbijad saavad pöörduda, kui neil on müüjaga seoses ostetud toote või teenusega probleeme. Üksused lahendavad vaidluse kohtuväliselt, protsess on vähem formaalne, kuid nad peavad järgima seaduses sätestatud menetlust.


Menetlus


Kui tarbija ei ole rahul sellega, kuidas müüja kaebust käsitles või arvab, et müüja on rikkunud tema õigusi, võib ta võtta müüjaga ühendust ja taotleda õiguskaitset. Kui müüja ei vasta sellele taotlusele 30 päeva jooksul alates saatmise kuupäevast või vastab eitavalt, võib tarbija pöörduda pädeva asutuse poole palvega algatada vaidluste kohtuväline lahendamine.

Pärast kaebuse saamist kontrollib üksus selle õiguspärasust ja otsustab, kas algatada vaidluste kohtuväline lahendamine. Eeskirjades sätestatud põhjenduste alusel võib asutus kaebuse tagasi lükata, millest ta teavitab tarbijat.

Kui vaidluste kohtuväline lahendamine on algatatud, võtab üksus ühendust nii müüja kui ka ostjaga, et püüda vaidlus lahendada. Vaidlus tuleks lahendada 90 päeva jooksul, kuid seda tähtaega võib pikendada keerulisemate vaidluste korral.


ADRi lõpetamine


ADRi eesmärk on leida vaidluspoolte jaoks kompromisslahendus ja jõuda kokkuleppele.

Kui pooled siiski kokkuleppele ei jõua ja tarbija õigusi on tõendatavalt rikutud, koostab üksus arvamuse, milles selgitatakse tarbija õigusi, ning see arvamus võib olla ettepanekuks kohtumenetluseks.