Klachten Beleid

Klachten Beleid


 • Alleen goederen die van de verkoper zijn gekocht en eigendom zijn van de koper kunnen worden gereclameerd.
 • Indien de eigendom nog niet van de verkoper op de koper is overgegaan, dient de koper, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, de vordering pas te voldoen na volledige betaling overeenkomstig § 151 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Indien de koper een consument is - een natuurlijke persoon - geldt voor de aangeboden goederen een garantie van 24 maanden, tenzij anders vermeld in de goederen en zijn de Wet op de consumentenbescherming en het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 • Indien de koper geen consument is, zijn de bepalingen van het Wetboek van Koophandel van toepassing.
 • De garantieperiode gaat in op de datum van levering van de goederen aan de koper.
 • De koper is verplicht onmiddellijk na ontdekking van het gebrek een klacht in te dienen bij de verkoper.
 • De aansprakelijkheid voor gebreken strekt zich niet uit tot gebreken veroorzaakt door later gebruik:
 • mechanische schade veroorzaakt door de koper,
 • onjuiste behandeling van het product op een andere dan in de gebruiksaanwijzing aangegeven wijze,
 • gebruik van de goederen in omstandigheden die niet overeenstemmen met de natuurlijke omgeving van de goederen,
 • gebruik van de goederen in strijd met de in de documentatie vermelde voorwaarden, algemene beginselen, technische normen of veiligheidsvoorschriften of een andere inbreuk op de garantie.
 • Gebreken veroorzaakt door natuurrampen zijn eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid voor gebreken.
 • De aansprakelijkheid voor gebreken sluit ook normale slijtage van de goederen (of delen daarvan) uit, die door het gebruik van de goederen wordt veroorzaakt. Een kortere levensduur van het product kan derhalve niet worden beschouwd als een gebrek en kan niet worden geclaimd.
 • De gereclameerde goederen moeten naar ons adres worden gestuurd (geen rembours) of persoonlijk worden afgeleverd op het contactadres. De goederen moeten deugdelijk verpakt zijn om schade tijdens het transport te voorkomen. De goederen moeten vergezeld zijn van een kopie van het aankoopbewijs (factuur) en wij raden aan een ingevuld Klachtenformulier bij te voegen. Klachten mogen uitsluitend schriftelijk (per post) of persoonlijk (niet per e-mail) worden ingediend.

Klachten Formulier

 • De verkoper bevestigt de ontvangst van de vordering en verstrekt de koper een bevestiging van de vordering in een passende vorm. De datum van de vordering wordt geacht de datum van ontvangst door de verkoper te zijn. Indien de bevestiging niet onmiddellijk kan worden afgegeven, dient zij onverwijld, doch uiterlijk tezamen met het bewijs van afhandeling van de klacht te worden afgegeven. De bevestiging van de klacht wordt schriftelijk verzonden.
 • De Verkoper is verplicht de klacht binnen 30 dagen vanaf de datum van indiening af te handelen. De behandeling van de klacht mag echter niet langer duren dan 30 dagen vanaf de datum van de klacht. Na het verstrijken van de termijn van 30 dagen voor de behandeling van de klacht heeft de koper het recht om van de koopovereenkomst af te zien en krijgt hij het volledige bedrag voor de goederen terugbetaald of heeft hij het recht om de goederen te ruilen voor nieuwe.
 • Rechten van de koper bij het indienen van een claim:
 • In geval van een herstelbaar gebrek heeft de koper het recht dit kosteloos, behoorlijk en tijdig te laten verhelpen. De verkoper beslist over de wijze van opheffing van het gebrek. De koper kan verlangen dat de gebrekkige zaak in plaats van door een gebrekkige zaak wordt vervangen, mits dit voor de verkoper geen onevenredige kosten met zich meebrengt in verhouding tot de prijs van de goederen of de ernst van het gebrek,
 • in geval van een onherstelbaar gebrek dat een goed gebruik van het artikel voor het beoogde doel verhindert, heeft de koper het recht om het artikel te vervangen of van de koopovereenkomst af te zien (terugbetaling).
 • Een klacht wordt geacht te zijn afgehandeld indien de klachtenprocedure wordt afgesloten door afgifte van de gewraakte goederen, vervanging ervan of terugbetaling van de koopprijs van de goederen, door een schriftelijke uitnodiging tot aanvaarding van de prestatie of door een gemotiveerde weigering.
 • Aangezien de goederen tijdens het vervoer beschadigd kunnen zijn, wordt kopers aangeraden de goederen uit te pakken en in aanwezigheid van de vervoerder te inspecteren. Door uw handtekening aan de koerier verklaart u dat de verpakking onbeschadigd is.
 • Deze retourvoorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden en de verkoper behoudt zich het recht voor deze op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de koper.

Procedure:

 • Na het invullen van het formulier moeten de beschadigde goederen worden opgestuurd naar ons adres dat vermeld staat in de rubriek contacten van deze website. Onder rembours verzonden goederen worden niet afgehaald.
 • Na onderzoek van de defecte goederen, zullen wij de klacht behandelen volgens de geldende wetgeving.

VUL HET KLACHTENFORMULIER IN

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR)

Op 1 februari 2016 is Wet nr. 391/2015 Coll. betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en betreffende wijzigingen van en toevoegingen aan bepaalde wetten in werking getreden. Het doel van deze wet is een nieuwe mogelijkheid te creëren voor consumenten om hun geschil met de verkoper snel, efficiënt, minder formeel en vooral gratis of met minimale kosten op te lossen.

Wie beslecht consumentengeschillen?

Een netwerk van geregistreerde entiteiten waartoe consumenten zich kunnen wenden als zij een probleem hebben met een verkoper in verband met een product of dienst die zij hebben

gekocht. De entiteiten lossen het geschil buiten de rechtbank op, het proces is minder formeel, maar zij moeten de in de wet vastgelegde procedure volgen.

Procedure

Indien de consument niet tevreden is over de wijze waarop de verkoper de klacht heeft behandeld of van mening is dat de verkoper zijn rechten heeft geschonden, kan hij contact opnemen met de verkoper en om schadeloosstelling vragen. Indien de verkoper niet binnen 30 dagen na de datum van verzending op dit verzoek reageert of een negatief antwoord geeft, kan de consument de zaak voorleggen aan de bevoegde instantie met het verzoek een ADR-procedure in te leiden.

Na ontvangst van de klacht onderzoekt de instantie de gegrondheid ervan en besluit zij of zij een ADR-procedure inleidt. Op grond van de in de regels vermelde redenen kan de instantie de klacht afwijzen, waarvan zij de consument in kennis stelt.

Zodra ADR is ingeleid, neemt de entiteit contact op met zowel de verkoper als de koper in een poging het geschil op te lossen. Het geschil moet binnen 90 dagen worden opgelost, maar deze termijn kan worden verlengd voor complexere geschillen.

Beëindiging van ADR

Het doel van ADR is het vinden van een compromisoplossing voor de partijen bij het geschil en het bereiken van een overeenkomst.

Indien de partijen echter niet tot overeenstemming komen en er sprake is van een aantoonbare schending van de rechten van de consument, zal de entiteit een advies opstellen waarin de rechten van de consument worden verduidelijkt en dit advies kan dienen als voorstel voor een gerechtelijke procedure.